yán zhe
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • prep.along

  • tā men yán zhe hé biān wǎng huí zǒu

   他们沿着河边

   They walked back along the riverside.

  • tā zhèng yán zhe gāo sù lù xíng shǐ

   沿着高速路行驶

   He is driving along the motorway.

  • tā men yán zhe hǎi tān zǒu

   他们沿着海滩

   They walked along the beach.