yǎn jiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.in no time; soon; just around the corner

  • bìng rén yǎn jiàn kuài bù xíng le

   病人眼见不行

   It's clear that the patient won't pull through.

  • tā men shì tú mǎi xia yǎn jiàn zhī chù de měi yī mǔ tǔ dì

   他们试图眼见土地

   They were trying to buy up every acre in sight.