yāo bù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.waist; small of the back; loin; lumbar region

    • tā xiōng táng kuān kuò dào yāo bù zhú jiàn shōu xì

      胸膛宽阔腰部逐渐

      His wide chest tapers to a small waist.