yáo dàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.rock; sway

  • xiǎo chuán zài hé shang yáo dàng

   小船摇荡

   The boat rocked on the river.

  • shù zhī zài fēng zhōng wēi wēi yáo dàng

   树枝微微摇荡

   Branches sway gently in the wind.

  • zhí wù gēn mó gu zài jìng jì de fēng zhōng yáo dàng shǎn shuò chū yī zhǒng kě pà de zǐ sè guāng máng

   植物蘑菇静寂摇荡闪烁可怕紫色光芒

   Plants and mushrooms sway in a silent breeze, glowing with an eerie iridescent purple light.