yào sǐ yào huó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slrepeatedly threaten suicide; desperate

    • tīng shuō bù mǎi biàn xíng jīn gāng le tā jiù dǎo zài dì shang kū de yào sǐ yào huó

      听说变形金刚地上要死要活

      Having heard that he did not buy Transformers, he fell to the ground crying for desperate life.