huó

Initial:hVideo guide
Final(T3):Video guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
9
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.fmllive; living; be alive; save (the life of a person)

  • wǒ men chī fàn shì wèi le huó zhe ér bù shì huó zhe wèi le chī fàn

   我们吃饭为了为了吃饭

   We eat to live, but not live to eat.

  • tā men jiāng yǒng yuǎn huó zài wǒ men xīn zhōng

   他们永远我们

   They will live forever in our hearts.

  • zhè kē shù hái néng huó xǔ duō nián

   许多

   This tree can still live for many years.

  antonym
 • 2

  adj.vivid; lively

  • zhè rén de xìng gé huó de hěn

   性格

   He has a very lively personality.

  • huó yuè

   活跃

   active

  • líng huó

   灵活

   vivid

 • 3

  n.work; product; job

  • gàn huó

   work

  • zhè pī huó zuò de hǎo

   This batch of products is well done.

  • wǒ de huó gàn wán le

   I have finished the work.

 • 4

  adj.movable; moving; flexible

  • huó shuǐ

   flowing water

  • huó jié

   slipknot

  • huó yè

   loose-leaf

 • 5

  adv.exactly; simply

  • zhè hái zi shuō huà huó xiàng gè dà ren

   孩子说话大人

   The child speaks just like an adult.

Words and phrases with 活

Similar-form characters to 活

Chinese Characters with pinyin huó

 • mix with water, etc.