yè piàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.leaf blade

  • zhè xiē zhí wù zhǎng zhe yǔ zhuàng yè piàn

   这些植物羽状叶片

   These plant has feathery leaves.

 • 2

  n.vane; blade; paddle; limb

  • yè piàn shì yā suō jī qì

   叶片压缩机器

   vane compressor

  • tòu píng yè piàn

   透平叶片

   turbine blade

  • fēng chē de fān shì mù zhì yè piàn

   风车木制叶片

   The windmill’s sails are wooden vanes.