yī fù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • measure worda pair

  • tā yǒu yī fù tiān zhēn de mú yàng

   一副天真模样

   She wears an air of innocence.

  • yī fù yǎn jìng

   一副眼镜

   a pair of glasses

  • tā de bí liáng shang jià zhe yī fù tài yáng jìng

   鼻梁一副太阳镜

   His nose was surmounted by a pair of sunglasses.