yī jù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.a line of verse; a sentence

    • rén men rèn wéi yī jù huà yòng but kāi tóu bù shì hǎo de wén fēng

      人们认为一句but开头文风

      It's not considered good style to start a sentence with "but".