ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hand down; leave over; leave behind

  • cǎo àn zhōng yí liú hěn duō wèn tí

   草案遗留问题

   There are many points to be cleared up in the draft.

  • shàng jiè zhèng fǔ gěi běn jiè zhèng fǔ yí liú le xǔ duō wèn tí

   政府政府遗留许多问题

   The previous government left behind many problems for its successor.

  • tā sǐ hòu yí liú le hěn duō zhù shù

   遗留著述

   He had left behind a lot of his writing after he died.