yí mín jú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.immigration service

  • wǒ xiàng yí mín jú jǔ bào tā zhōng yú bào le chóu

   移民局举报终于

   I eventually got revenge by reporting him to the immigration service.

  • ào dà lì yà yí mín jú

   澳大利亚移民局

   the immigration bureau of Australia