Initial:jVideo guide
Final(T3):ǘVideo guide
Radical:
Strokes:
7
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.bureau; organizations dealing in certain businesses

  • diàn huà jú

   电话

   telephone exchange

  • yóu diàn jú

   邮电

   post and telecommunications office

  • jiào yù jú

   教育

   bureau of education

 • 2

  measure wordgame; innings; set

  • wǒ men lái xià yī jú qí ba

   我们

   Let's play a game of chess.

  • bǐ sài zuì hòu dǎ chéng píng jú

   比赛最后打成

   The game ended in a draw.

  • wǒ men yǐ bǐ de xuán shū bǐ fēn yíng le dì yī jú

   我们152悬殊比分

   We won the first game by a lop-sided score of 15 to 2.

 • 3

  n.portion

  • jú bù

   part

 • 4

  n.situation; state of affairs

  • shí jú

   the current situation

  • zhèng jú

   political situation

  • jié jú

   final result

 • 5

  n.(used in shop names) shop

  • shū jú

   bookshop

 • 6

  n.fmlchessboard

  • qí jú

   chessboard

 • 7

  n.gathering; certain kind of gathering

  • fàn jú

   a banquet

 • 8

  n.ruse; trap

  • shè jú

   set a trap

 • 9

  limit; confine

  • jú cù

   constrained

Words and phrases with 局

Word usage

 • "局" is often matched with measure word "个".
  • one trap

Chinese Characters with pinyin