yì míng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.stage/showbiz name (of an actor or actress)

  • nà wèi yǎn yuán de yì míng gèng wéi rén men suǒ shú zhī

   演员艺名人们熟知

   The actor is better known by his professional name.

  • tā jué dìng yòng yì míng chū dào

   决定艺名出道

   She decided to make her debut under a stage name.