yì shù zhǐ dǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.art director

  • tā shì yī míng yì shù zhǐ dǎo

   艺术指导

   He is an art director.

  • wǒ xiǎng zhǎo dào nà wèi yì shù zhǐ dǎo

   找到艺术指导

   I want to find that art director.