yì wài zhī cái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pennies from heaven

  • dì miàn shang duī mǎn yì wài zhī cái

   地面堆满意外之财

   The ground was covered with windfalls.

  • zhè shì yī bǐ yì wài zhī cái ne hái shì nǐ běn lái jiù zhī dào huì yǒu de

   意外之财本来知道

   Was this money a bolt from the blue or did you know you were going to get it?