yì xià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.idea; view

  • nǐ yì xià rú hé

   意下如何

   What is your opinion?

  • zài xiāng gǎng zhuǎn chuán nǐ zhè biān yì xià wèi hé

   香港意下

   What do you say to shipping the goods at Hong kong?

 • 2

  n.mind; heart

  • méi fàng zài yì xià

   意下

   not take to heart