yì xiàng xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.intentionality

    • yì xiàng xìng duì yǔ piān de jiàn gòu yǒu shén me zuò yòng

      意向性语篇建构什么作用

      How does intentionality contribute to the construction of discourse?