yì xìng lán shān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • fell dispirited; with flagging interest

    • sān shí duō suì de nǚ xìng měi tiān dōu máng yú gōng zuò yǔ jiā wù wú xiá gù jí jiǎn féi ér dào le sì wǔ shí suì shí duì yú jiǎn féi zhè mǎ shì yǐ jīng yì xìng lán shān

      三十女性工作家务无暇顾及减肥五十对于减肥已经意兴阑珊

      Those women in their thirties are often too busy to watch their weight, while many in their forties and fifties have simply lost interest in getting the perfect body.