yì yóu wèi jìn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slhave not given full expression to one's views

  • xiǎo shuō de jié wěi ràng rén yì yóu wèi jìn

   小说结尾意犹未尽

   The end of the novel leaves you panting for more.

  • tóng nián shì yī běn yì yóu wèi jìn de shū zǒng shì shǎo bù liǎo nà xiē sǐ dǎng bān de wán bàn

   童年意犹未尽总是少不了那些死党玩伴

   Childhood, is a book something more to say, always missed those buddies like playmates.