yì zuò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.work of translation

  • kàn yì zuò bù néng zhēn zhèng xīn shǎng dào wài guó wén xué yuán zhù de měi miào zhī chù

   译作真正欣赏外国文学原著美妙

   You can't really appreciate foreign literature in translation.

  • ruǎn xīn wén yì zuò

   新闻译作

   soft news translation

Chinese words with pinyin yi zuo