yī zuò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • measure worda (bridge, mountain, statue)

  • zhè shì yī zuò jiān gù de jiàn zhù wù

   一座坚固建筑物

   This is a solid building.

  • yī zuò dà fáng zi

   一座房子

   a huge house

  • yī zuò qiáo

   一座

   a bridge