yīn fù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.rich; well-off

  • yīn fù rén jia

   殷富人家

   well-off family

  • yīn fù zhī rén

   殷富

   a man of ample means

  • jiā dào yīn fù

   殷富

   The family is wealthy.

  • tā zòng rán yīn fù dàn shēng huó bìng bù huān lè

   纵然殷富生活欢乐

   With all his wealth, he is still unhappy.