yīn gān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.be placed in the shade to dry

    • zhè zhǒng áng guì de sī chóu yī fu yīng yīn gān

      昂贵丝绸衣服阴干

      This kind of expensive silk clothing should be dried in the shade.