yīn jiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the nether world; Hades

  • qù yīn jiān

   阴间

   go down to the hell

  • yīn jiān shì míng fǔ sǐ zhě jū zhù de dì fang

   阴间冥府死者居住地方

   The underworld is the dwelling place of the dead of the underworld.