yīn jiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.fmlnegative/bad example

    • chú qù le zhè ge chǒu è de yīn jiàn tā jiù néng huò dé ān níng

      除去这个丑恶殷鉴获得安宁

      Without this hideous warnings, he would be at peace.