yīn yīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.ardent; sincere

  • yīn yīn qī wàng

   殷殷期望

   entertain an ardent expectation

  • yīn yīn zhǔ fù

   殷殷嘱咐

   sincerely enjoin

  • yīn yīn zhī qíng

   殷殷

   sincere feeling

 • 2

  adj.fmlworried and grieved; anxious; distressed

  • yōu xīn yīn yīn

   忧心殷殷

   anxiety-ridden

  • yīn yīn chuí wèn

   殷殷垂问

   inquire about anxiously

Chinese words with pinyin yin yin