yǐn hán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.implicit; imply

  • xīn li yǐn hán zhe xiū kuì

   隐含羞愧

   hidden shame in one's heart

  • yǐn hán de wèn tí

   隐含问题

   an unspoken question

  • tā de chén mò li yǐn hán zhe yuàn hèn

   沉默隐含怨恨

   His silence implied resentment.

  • bǎi hé huā zhè ge cí yǐn hán yǒu chún jié de yì si

   百合花这个隐含纯洁意思

   The word "lily" is connotative of purity.