ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.should; must; ought to

  • nǐ yīng gāi zhī dào

   应该知道

   You ought to know.

  • tā yīng gāi huì lái

   应该

   He should come.

  • nǐ yīng gāi àn shí wán chéng zuò yè

   应该按时完成作业

   You should finish your homework on time.

  • pī zhǔn gèng duō de é dù yīng gāi huì jiā dà shì chǎng liú dòng xìng

   批准额度应该加大市场流动性

   The approval of more quotas should drive market liquidity.