yīng zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.hat tassels; decorative feather

  • mào yīng zi

   缨子

   hat feather

  • cháng yīng zi chuí dào dì miàn

   缨子地面

   Long tassels hung down to the floor.

  • dāo bǐng shang yǒu yī gè zhuāng shì de yīng zi

   刀柄一个装饰缨子

   There is an ornamental tassel on the hilt.

 • 2

  n.something shaped l ike a tassel

  • hú luó bo yīng zi

   胡萝卜缨子

   tassel-shaped carrot tops