yíng miàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.chance of winning; winng rate

  • yíng miàn hěn xiǎo

   赢面

   have a poor chance to win

  • xīng qī tiān de bǐ sài duì shǒu de yíng miàn gèng dà

   星期天比赛对手赢面

   The opponent is likely to have the edge in Sunday's game.

Chinese words with pinyin ying mian