yǒng dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.paved path leading to a main hall in a large courtyard, a tomb, etc.; (same as 甬路)

  • tā shǔ yú dài duǎn yǒng dào de shuāng shì mù

   属于甬道

   It belongs to a double chamber tomb with a short canal.

 • 2

  n.aisle; corridor

  • tā zǒng shì zài ní pī yǒng dào li zǒu lái zǒu qù

   总是泥坯甬道

   He haunted the clay aisles.