yú lè chǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • place of entertainment; casino; resort

    • yǐ jīng yǒu le kuò dà yú lè chǎng de jì huà

      已经扩大娱乐场计划

      There are plans to enlarge the recreation area.