yǔ qí nìng kěn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • might as well; ...rather than...

    • yǔ qí nà yàng de huà wǒ nìng kěn zì jǐ zū lìn yī liàng chē

      与其那样的话宁肯自己租赁

      In that case, I might as well rent a car myself.