yuán yuán běn běn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slfrom beginning to end

    • tā bǎ shì qing yuán yuán běn běn jiǎng le yī biàn

      事情源源本本

      He told the story from beginning to end.

Chinese words with pinyin yuan yuan běn běn