yuán yuán bù jué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • continuously

    • tā yuán yuán bù jué guǎng kuò wú biān gǎn rǎn zhe měi gè jiē chù dào tā de rén

      源源不绝广阔无边感染接触

      It keeps going around and around ever expanding, touching everyone who comes in touch with it.