yuè quán shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.total lunar eclipse

  • zhè shì nián lái lán sè yuè liang shǒu cì yǔ chāo jí yuè liang hé yuè quán shí tóng bù

   35蓝色月亮首次超级月亮月全食同步

   It's the first time in 35 years a blue moon has synced up with a supermoon and a total lunar eclipse.

 • 2

  refer to 月食