yuè yè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.moonlit night

  • yuè yè de jǐng sè

   月夜景色

   moonlit scene

  • zài yī gè yuè yè

   月夜

   on a moonlit night

  • nà shì gè hán lěng de yuè yè

   那是寒冷月夜

   It was a cold moonlit night.

Chinese words with pinyin yue ye