yuè zhōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.middle of a month

  • liù yuè zhōng yǒu yī tiān tā lái kàn guò wǒ

   月中

   One day in midddle June, he came to see me.

  • zài shí yuè zhōng xún

   月中

   in mid October

  • jiāng zài qī yuè zhōng xún kāi bō

   月中开播

   begin broadcasting in mid-July

Chinese words with pinyin yue zhong