yùn hán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.contain; implication

    • yǔn xīng kě yùn hán chéng qiān shàng wàn de yǒu jī fèn zǐ bāo kuò ān jī suān

      陨星蕴含成千上万有机分子包括氨基酸

      Meteorites can contain thousands of organic molecules, including amino acids.

Chinese words with pinyin yun han