yùn zuò
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.(of organizations, institutions) operate; run

  • zhèng cháng yùn zuò

   正常运作

   operate normally

  • zhèng fǔ de nèi bù yùn zuò

   政府内部运作

   the inside workings of the administration