zá suì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.break into pieces; shatter

  • bié zá suì chuāng hu

   砸碎窗户

   Don't smash the window.

  • bì xū zá suì zhè chī rén de hǔ xué

   必须砸碎虎穴

   must smash this man-eating tiger's den

  • dēng pào bèi zá suì le

   灯泡砸碎

   The lights are busted.

  • pò huài fèn zǐ zá suì le suǒ yǒu chuāng zi

   破坏分子砸碎所有窗子

   Vandals had smashed all the windows.

Chinese words with pinyin za sui