zàn bǐ yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Zambia

    • gāi gōng sī zài nián zài zàn bǐ yà kāi shǐ xīn de cǎi kuàng yè wù

      公司2013赞比亚开始采矿业务

      The company commenced new mining operations in Zambia in 2013.