záo zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.chisel

  • jù dà de chē lún zài lù miàn shang wā chū le dà de záo zi

   巨大车轮路面凿子

   The massive wheels were digging great gouges in the road's surface.

  • yī gè lěng gāng záo zi

   凿子

   a cold chisel

  • bié bǎ záo zi dāng luó sī dāo luàn yòng

   凿子螺丝刀

   Don't abuse your chisel by using it as a screwdriver.

Chinese words with pinyin zao zi