zào zuò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.affected; artificial; unnatural

  • zào zuò jǔ zhǐ

   造作举止

   affected manners

  • jiǎo róu zào zuò

   造作

   be affected in manner

  • zhè gù shi jiǎng dé háo bù zào zuò

   故事毫不造作

   The story is told with a complete absence of contrivance.

 • 2

  v.manufacture

  • tā zhèng zài zào zuò mó xíng

   正在造作模型

   She is making a model.