zhá mén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.sluice gate; water gate

  • kāi zhá mén

   闸门

   open the sluice gate

 • 2

  n.(ship) lock gate

  • chuán zhá zhá mén

   船闸闸门

   a lock gate

 • 3

  n.throttle valve; paddle door

  • shuǐ lì zì dòng gǔn tǒng zhá mén

   水力自动滚筒闸门

   hydro-automatic rollergate

Chinese words with pinyin zha men