zhǎng chéng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.(of young people, especially females) grow (more beautiful/prettier)

    • guàn mù zhǎng chéng mào mì de yī piàn

      灌木长成茂密

      The bushes grew in a compact mass.