zhào cháng yíng yè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • Open; We Are Open; Our business is carried on as usual.

    • wǒ sī zài jié jià rì zhào cháng yíng yè

      节假日照常营业

      Our business is carried on as usual in public holidays.