zhé hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.convert into; amount to

  • jiāng xiǎo shí shù zhé hé chéng fēn zhōng shù

   小时折合分钟

   reduce hours to minutes

  • jiāng huá shì wēn dù zhé hé chéng shè shì wēn dù

   华氏温度折合摄氏温度

   convert Fahrenheit degress into Celsius

 • 2

  v.amount to; be equal to; be equivalent to

  • yī mǐ néng gòu zhé hé wéi sān chǐ

   能够折合

   One meter is equal to three chi.