zhēng kāi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.open

  • tā zhēng kāi yǎn jing guān chá zhōu wéi de huán jìng

   睁开眼睛观察周围环境

   He opened his eyes and surveyed his surroundings.

  • tā de yǎn pí suí jí dòng le yī xià rán hòu yǎn jing zhēng kāi le

   眼皮随即然后眼睛睁开

   In a moment his eyelids flickered, then opened.