zhèng shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.proper business

  • wǒ men bù yào xián chě le gàn zhèng shì ba

   我们闲扯正事

   Stop chatting everyone. Let's get down to business.

  • tán zhèng shì

   正事

   talk business

  • wǒ men yǒu zhèng shì yào shāng liang děi rèn zhēn tán tan

   我们正事商量认真谈谈

   We have business to discuss. Let's talk turkey.

  • gōng zuò xiān yú yóu lè zhèng shì yào jǐn

   工作游乐正事要紧

   Business before pleasure.